Skip to main content

EU4Youth – Youth Engagement Roadmaps

Նկարագրություն
The "EU4Youth-Youth Engagement Roadmaps" project aims to improve the national youth policies of the Eastern Partner countries by contributing to the development of an effective policy line and by stimulating the engagement of young people from the region with local stakeholders, public experts and EU representatives.
Հատուկ նպատակներ
- To support Partner Countries (on the basis of existing polices and strategies) in developing and implementing comprehensive, more effective, evidence-based policy responses to challenges faced by youth, notably in the fields of employability, employment (including self-employment) and entrepreneurship.
- To foster the involvement of young people in policy-making.
Ակնկալվող արդյունքներ
Action 1 – Thematic reviews of policies, practices and instruments supporting youth.
Action 2 – Youth employment partnerships.
Action 3 – Incentivising the creation of Policy Labs.
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը հզորացնում է, Գործընկերություն, որը ստեղծում է
Ենթաոլորտ:
Երիտասարդական մասնակցություն և առաջնորդություն, Երիտասարդություն (ձեռներեցություն և հմտությունների զարգացում)
Թեմա:
Երիտասարդություն
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Ավարտված է
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.01.2020
Ավարտի ամսաթիվ:
01.02.2023
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
411-315