Skip to main content

ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի

Նկարագրություն
Եվրոպական միության «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագրի նպատակն է օգնել վեց գործընկեր
երկրներին պահպանել իրենց բնական կապիտալը և ամրապնդել մարդու շրջակա միջավայրի բարեկեցությունը՝
բնապահպանական միջոցառումներիաջակցության,«կանաչ աճի»հնարավորությունների ստեղծման և
ցուցադրման, բնապահպանական ռիսկերի և ազդեցությունների արդյունավետ կառավարման մեխանիզմների
սահմանման միջոցով:

Ծրագիրը հիմնված է նախկինում համատեղ իրականացված ծրագրերի կարևոր ձեռքբերումների վրա, այդ թվում՝ «Կանաչ տնտեսություն Արևելյան հարևանության տարածաշրջանում» (EaP GREEN) ծրագիրը, Անտառային օրենսդրության կիրարկում և կառավարում (FLEG) ծրագիրը և Էմերալդ ցանցը, որոնք իրականացվել են 2017-18թթ.-ին։ «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի»
ծրագրի հիմքում ընկած է ընդլայնված համագործակցությունը, որը ձևավորվել է 2017թ.-ի նոյեմբերի Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին ընդունված «2020թ.-ի 20 առանցքային արդյունքների» շուրջ։

Ծրագիրը կիրականացվի հինգ միջազգային կազմակերպությունների կողմից՝ ՏՀԶԿ, ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագիր, ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն, Համաշխարհային բանկ։
Հատուկ նպատակներ
1. Կանաչ տնտեսությանը նպաստող որոշումների կայացում
- Աջակցել «կանաչ աճի» վերաբերյալ միջգերատեսչական քաղաքական երկխոսություններին, պլանավորման մեջ ընդգրկել կանաչ տնտեսության թիրախներն և կայունության ապահովմանն առնչվող այլ հարցերը.
- Աջակցել ներդրումային կարիքների գնահատմանը.
- Աջակցել միջազգային պահանջներին լիովին համապատասխանող ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման (ՌԷԳ) և անդրսահմանային շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) իրավական դաշտի բարեփոխմանը և կիրարկման համար անհրաժեշտ կարողությունների զարգացմանը.
- Կանաչ տնտեսության, բնապահպանական գործողությունների և կայուն կենսակերպի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում:

2. Շրջանաձև տնտեսություն և աճի նոր հնարավորություններ
- Աջակցել փոքր և միջին ձեռնարկություններին (ՓՄՁ-ներ)՝ ռազմավարական և ամենօրյա որոշումների կայացման գործընթացում կայունության գործոնների ներառման առումով.
- Խթանել «կանաչ» արտադրանքների միասնական շուկային առնչվող ԵՄ հայեցակարգերը և գործիքները.
- Աջակցել «կանաչ» պետական գնումների քաղաքականությունների մշակմանը և իրականացմանը.
- Հատուկ աջակցություն տրամադրել թափոնների կառավարման խնդիրների լուծման համար.
- Տեխնիկական աջակցություն տրամադրել կանաչ տնտեսության գերակա ոլորտների բարեփոխումների համար(էներգաարդյունավետություն, գյուղատնտեսություն/պարեն, շինարարություն, կայուն զբոսաշրջություն կամ տարածաշրջանային զարգացում).
- Աջակցել էկոլոգիական արժեքի շղթայի ձևավորմանը և ՓՄՁ-ների շրջանում արտադրանքների նորարարությանը։

3. Էկոլոգիական «խաղի պայմաններ»
- Աջակցել պետական կառավարման մարմիններին ստեղծելու «խելացի» կանոնակարգեր և քաղաքականության գործիքներ, որոնք կխթանեն խոշոր ձեռնարկությունների և ՓՄՁ-ների բնապահպանական կատարողականը.
- Բարձրացնել իրավակիրարկումն ապահովող կառույցների և մեխանիզմների արդյունավետությունը՝ բնապահպանական
պահանջների կատարումը խթանելու համար.
- Աջակցել պետական կառավարման մարմիններին «կանաչ» պետական ներդրումների ռազմավարությունների և ծրագրերի մշակման և ծախսերի նախահաշիվների կազմման գործում.
- Աջակցել բնապահպանական կառավարման բնագավառում վարչական կարողությունների զարգացմանը.
- Վերապատրաստել թիրախային քաղաքացիական ծառայողների լայն զանգվածներին և այլ շահագրգիռ կողմերին։

4. Էկոհամակարգային ծառայություններ և կենսապահովման միջոցներ
- Ստեղծել պահպանվող տարածքների միասնական ցանց, որում ընդգրկված են ԵՄ-ն և հարևան երկրները.
- Աջակցել անտառների պահպանության և կայուն օգտագործման համայնքային գործողություններին՝ոչ փայտանյութային ապրանքների արտադրությունն ավելացնելու, կենսազանգվածի հետ կապված էներգաարդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով.
- Ապօրինի վաճառքը սահմանափակող և օրինական վաճառքը խթանող գործողություններ.
- Աջակցել էկոհամակարգային ծառայությունների կայուն կառավարման համար նորարարական ֆինանսավորման սխեմաների վերհանմանը և մշակմանը։
Ակնկալվող արդյունքներ
Համախմբելով բնապահպանության և էկոնոմիկայի ոլորտների դերակատարներին՝ «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրն աջակցում է քաղաքականության և օրենսդրական բարեփոխումներին՝ «կանաչ»պլանավորման և ներդրումների, նորարարական տեխնոլոգիաների ներգրավման, նոր բիզնես մոդելների ընդունման, «կանաչ» աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով։ Ծրագիրը նաև խթանում է պատշաճ բնապահպանական կառավարումը, պահպանվող տարածքների և անտառների արդյունավետ կառավարումը, կայուն առևտուրը։
Project documents
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
Videos
Introduction of eco-innovation methodology among SMEs in Georgia
Transboundary Environmental Impact Assessment and its benefits for Eastern Partner countries (Armenian)
Sustainable Public Procurement
Transboundary Environmental Impact Assessment and its benefits for Eastern Partner countries
Green Growth Indicators
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը կանաչեցնում է
Ենթաոլորտ:
Շրջակա միջավայր և կլիմայի փոփոխություն
Թեմա:
Շրջակա միջավայր
EaP Countries:
Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.01.2019
Ավարտի ամսաթիվ:
31.12.2024
ԵՄ ծրագրի համարը:
387-398, 404-254 & 421-449