Skip to main content

Upskilling digital competences and career management skills of disadvantaged youth in Georgia, Armenia and Moldova

Նկարագրություն
The project bings together partners from Georgia, Armenia, Moldova, and the Czech Republic to exchange practices. It develops opportunities for employability and personal development of disadvantaged youth through awareness raising, training, integrating digital career counseling into existing supported employment programs and stimulating digital entrepreneurship.

The project will be implemented in Georgia (Adjara, Imereti, Samegrelo and Zemo Svaneti regions), Armenia (Shirak, Lori and Tavush regions), and Moldova (Chisinau, Cahul and Ungheni reg regions). It reaches out to young people, in particular to those with fewer education and employment opportunities. It engages them in the activities that will foster their participation in the labour markets and democratic life. Thanks to that, formal and non-formal structures and initiatives for career and digital skills development will be strengthened to provide quality and relevant services to disadvantaged youth. In addition, active participation of youth, including disadvantaged youth, in democratic and socio-economic life will increase.

Հատուկ նպատակներ
To contribute to fostering the active participation of disadvantaged youth in democratic life and in the labour markets of Georgia, Armenia, and Moldova by developing digital competencies and career management skills.

To support the upskilling of disadvantaged youth including young persons with disabilities and persons who are not in education, employment or training in terms of digital competencies, career management skills, networking and partnership.

1. The existing state and civil society organization-based employment support services strengthened to include digital career counseling.
2. The technical capacity increased and guidance to civil society organizations working with disadvantaged youth including persons with disabilities and persons who are not in education, employment, or training provided to upskill target groups in digital competencies to enhance their employment.
3. Active participation of youth in democratic and socioeconomic life by increasing awareness of the opportunities and risks of digitalisation, cyberbullying, and counter disinformation supported by exchanging the experience between civil society organizations, career advisors and young people in Eastern partnership countries.

Ակնկալվող արդյունքներ
As a direct result of the project, at least 720 disadvantaged youth including young persons with disabilities and persons who are not in education, employment, or training will upskill their digital skills through enhanced digital career counseling services, development of digital competencies, and awareness raising and networking.
Moreover, 75 career advisors will improve their skills to deliver quality career counseling services to disadvantaged youth.
At least 18 civil society organizations from three Eastern partnership countries will improve their competencies in the delivery of digital career counseling services and digital skills capacity-building trainings.
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Տարածաշրջանային
Գերակա ուղղություն:
Ենթաոլորտ:
Թեմա:
Քաղաքացիական հասարակություն, Թվայնացում, Արևելյան գործընկերություն, Զբաղվածություն, Տեղական զարգացում, Հմտություններ
EaP Countries:
Հայաստան, Վրաստան, Մոլդովա
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
22.07.2023
Ավարտի ամսաթիվ:
22.01.2025
Սոցիալական ցանցեր: