Skip to main content

Տեղական դերակատարների զորեղացում հանուն զարգացման Շիրակի մարզում

Նկարագրություն
«Տեղական դերակատարների զորեղացում հանուն զարգացման Շիրակի մարզում» ծրագրի նպատակն է ինտեգրված, կայուն և
մասնակցային գյուղական զարգացման միջոցով թիրախային մարզերում նպաստել աղքատության, անհավասարության և
խոցելիության նվազեցմանը՝ կիրառելով Եվրոպական միության «LEADER»/ Համայնքի կողմից առաջնորդվող տեղական
զարգացման (ՀԱՏԶ/CLLD) մեթոդաբանությունը: Ծրագիրն ուղղված է խթանելու զբաղվածությունը, նպաստելու գյուղատնտեսության
զարգացմանը, համայնքների հզորացմանը, բարելավելու գյուղական բնակչության կենսամիջոցներն ու ապահովելու դրանց
կայունությունը` ընդսմին պաշտպանելով շրջակա միջավայրը, ապահովելով գենդերային հավասարություն, ինչպես նաև օժանդակելով երիտասարդների և կանանց զորեղացմանը։
Հատուկ նպատակներ
Հիմնախնդիր 1
Շիրակի մարզում տեղական դերակատարների համախմբան կայուն մեխանիզմի ստեղծում՝ ԵՄ «LEADER»/ Համայնքի կողմից առաջնորդվող տեղական զարգացման (ՀԱՏԶ/CLLD) մեթոդաբանության հիման վրա։

Հիմնախնդիր 2
Շիրակի մարզում համայնքային կարիքների վրա հիմնված նախագծերի իրականացման աջակցություն`համաձայն «LEADER»/ Համայնքի կողմից առաջնորդվող տեղական զարգացման (ՀԱՏԶ/CLLD) մեթոդաբանության։
Ակնկալվող արդյունքներ
Արդյունք 1
Շիրակի մարզում «LEADER»/ Համայնքի կողմից առաջնորդվող տեղական զարգացման (ՀԱՏԶ/CLLD)-ի իրականացման համակարգը և կարգավորման շրջանակը արդյունավետ գործում են Շիրակի մարզում։
Արդյունք 2
Ստեղծվել և գործում են երկու ներկայացուցչական Տեղական Ակտիվ Խմբեր (ՏԱԽ)։
Արդյունք 3
Երկու ՏԱԽ-երի տեղական շահագրգիռ կողմերը մշակել են ներառական, գենդերազգայուն և կայուն բազմամյա, համայնքահեն Տեղական զարգացման ռազմավարություն (ՏԶՌ) և Իրականացման ծրագիր (ԻԾ), որոնք ներկայացնում են տեղական բնակչության կարիքները, հետաքրքրությունները և ներուժը:
Արդյունք 4
Տեղական տնտեսական և սոցիալական նախաձեռնություններին և նորարարություններին աջակցություն է ցուցաբերվել `հիմնվելով Տեղական Զարգացման Ռազմավարություններում սահմանված առաջնահերթությունների և դրամաշնորհների աջակցության սխեմայի:
Արդյունք 5
ՏԱԽ-երը և տեղական շահագրգիռ կողմերը ներգրավված են աշխույժ փոխանակումների մեջ ՝ հիմնվելով «LEADER»/ Համայնքի կողմից առաջնորդվող տեղական զարգացման (ՀԱՏԶ/CLLD) մոտեցման վրա և խթանելով դրա կայուն ամրապնդմանը Հայաստանի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքում:

Project documents
Beneficiaries
Aragats Valley LAG
Northern Way LAG
Central Shirak LAG
Ծրագրի քարտեզ
Ֆոտոդարան
LEADER as a Pathway for the Development of Rural Armenia
Regional Launch Event
Videos
LEAD4Shirak: by locals, with locals
Teaser Video
Event video
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Հայաստան
Գերակա ուղղություն:
Գործընկերություն, որը ստեղծում է
Ենթաոլորտ:
Գյուղատնտեսություն և գյուղական զարգացում
Թեմա:
Գյուղատնտեսություն
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.10.2020
Ավարտի ամսաթիվ:
30.09.2024
Սոցիալական ցանցեր:
https://www.facebook.com/LEAD4Shirak

ԵՄ ծրագրի համարը:
EU-ENI/2020/418-154.