Europe and Armenia TV Programme

Women Empowerment

One minute with the Ambassador․ Message from the Head of the EU Delegation on Women’s Empowerment

Women for Women․ EU Ambassador’s visit to Syunik region

New beginning․ The path of Satenik Dallakyan, a beneficiary of EU programs

Europe Day

One minute with the Ambassador․ Message from the Head of the EU Delegation on Europe Day

European holiday in different regions of Armenia․ The course of various events of Europe Day.

Children’s Day

Armenia has a new tourism brand

The message of the EU ambassador to the youth of Armenia

The European Union in Armenia. Investments in numbers

Education

EU’s efforts aimed at a safe, energy-efficient, and green future for Armenia

EU Ambassador’s message with an emphasis on education

European Union emphasizes the globalization of education. ‘Erasmus Plus’ programme celebrates its 35th anniversary

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով: ©Եվրոպական միություն, 2022